Αμοιβολόγιο

Ως προς την εύλογη αμοιβή του άρθρου 49ν212/1993, αρμόδιος για τη διαχείριση και είσπραξη της
είναι ο ενιαίος οργανισμός συλλογικής διαχείρισης GEA.

Ως εκ τούτου, τα σχετικά αμοιβολόγια είναι διαθέσιμα στο ακόλουθο σύνδεσμο:
- Για επιχειρήσεις:
- Για ραδιοφωνικούς σταθμούς:
- Για τηλεοπτικούς σταθμούς:
- Για επιγραμμικές χρήσεις (webcasting):