Καταγγελίες

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού του οργανισμού

«Αν υποβληθεί καταγγελία στο Συνεταιρισμό, ο Συνεταιρισμός ενημερώνει τον καταγγέλλοντα για τη λήψη της αμέσως και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της. Ο Συνεταιρισμός οφείλει να απαντά εγγράφως και αιτιολογημένα το αργότερο μέσα σε δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της καταγγελίας. Εάν απαιτηθούν περαιτέρω στοιχεία από τον Συνεταιρισμό, μπορεί να τα ζητήσει από τον καταγγέλλοντα εντός της ως άνω προθεσμίας. Σε αυτή την περίπτωση ο Συνεταιρισμός οφείλει να απαντήσει εγγράφως και αιτιολογημένα το αργότερο μέσα σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα λήψης των συμπληρωματικών στοιχείων.»

Για υποβολή καταγγελίας πατήστε εδώ