Χρήση μη διανεμητέων ποσών

Αν τα ποσά που οφείλονται στους δικαιούχους δεν είναι δυνατό να διανεμηθούν μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από το τέλος του φορολογικού έτους εντός του οποίου εισπράχθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από την είσπραξη της εύλογης αμοιβής του άρθρου 18 και εφόσον ο οργανισμός έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δικαιούχων, τα ποσά αυτά θεωρούνται μη διανεμητέα.
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σχετικά με τη χρήση των μη διανεμητέων ποσών με την επιφύλαξη του δικαιώματος των δικαιούχων να διεκδικήσουν τα ποσά αυτά από τον οργανισμό, εάν δεν έχουν παραγραφεί.
Από τα μη διανεμητέα ποσά μόνο το ήμισυ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις, ενώ το υπόλοιπο ήμισυ μπορεί να χρησιμοποιηθεί, χωριστά και κατά τρόπο ανεξάρτητο, για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών κοινωνικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου προς όφελος των δικαιούχων. Ωστόσο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να αυξηθεί το ύψος των μη διανεμητέων ποσών για επενδύσεις.
Επίσης, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει ότι ένα μέρος των μη διανεμητέων ποσών θα διανεμηθεί στους δικαιούχους, εφόσον αυτή η απόφαση δεν προσκρούει στη δυνατότητα των δικαιούχων να διεκδικούν και να λαμβάνουν τα ποσά που αντιστοιχούν σε αξιώσεις τους οι οποίες δεν έχουν παραγραφεί.
(παράγραφοι 5, 6, και 7 άρθρου 19 Καταστατικού που ενσωματώνουν τη σχετική διάταξη του ν. 4481/2017)
Με βάση τα παραπάνω, ο οργανισμός μας έχει από τη θέση σε ισχύ του νόμου προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τηρώντας ανελλιπώς τη σχετική διαδικασία.
Μεταξύ άλλων, ο οργανισμός μας έχει προβεί επανειλημμένως και προβαίνει σε οχλήσεις/ενημερώσεις/υπενθυμίσεις για την ενημέρωση ιδίως των μη εγγεγραμμένων δικαιούχων προκειμένου να προσέλθουν και να εισπράξουν τα ποσά που τους αναλογούν.
Ως εκ τούτου, καλούνται οι δικαιούχοι ερμηνευτές – τραγουδιστές και με την παρούσα δημόσια ανάρτηση, όπως έχει λάβει χώρα σύμφωνα τα άρθρα 19 και 28 του ν. 4481/2017, να επικοινωνήσουν άμεσα με τον οργανισμό μας για την τακτοποίηση του εν λόγω ζητήματος με δεδομένη και την προβλεπόμενη από τον νόμο παραγραφή κατά τα παραπάνω.