Χρήση μη διανεμητέων ποσών

Αν τα ποσά που οφείλονται στους δικαιούχους δεν είναι δυνατό να διανεμηθούν μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από το τέλος του φορολογικού έτους εντός του οποίου εισπράχθηκαν τα έσοδα από την είσπραξη της εύλογης αμοιβής και εφόσον ο Συνεταιρισμός έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δικαιούχων, τα ποσά αυτά θεωρούνται μη διανεμητέα.
Η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού αποφασίζει σχετικά με τη χρήση των μη διανεμητέων ποσών, με την επιφύλαξη του δικαιώματος των δικαιούχων να διεκδικήσουν τα ποσά αυτά από το Συνεταιρισμό, εάν δεν έχουν παραγραφεί.
Μόνο το ήμισυ των μη διανεμητέων ποσών μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το Συνεταιρισμό, για επενδύσεις, ενώ το υπόλοιπο ήμισυ μπορεί να χρησιμοποιηθεί, χωριστά και κατά τρόπο ανεξάρτητο, για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών κοινωνικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου προς όφελος των δικαιούχων. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αυξηθεί το ύψος των μη διανεμητέων ποσών για επενδύσεις. Επίσης, η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει ότι ένα μέρος των μη διανεμητέων ποσών θα διανεμηθεί στους δικαιούχους, εφόσον αυτή η απόφαση δεν προσκρούει στη δυνατότητα των δικαιούχων να διεκδικούν και να λαμβάνουν τα ποσά που αντιστοιχούν σε αξιώσεις τους οι οποίες δεν έχουν παραγραφεί.
(παράγραφοι 5, 6, και 7 άρθρου 19 Καταστατικού)