ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΥΛΕΣΗΣ

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 15 Μάιος, 2023 - 10:45

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΥΛΕΣΗΣ

ΑΘΗΝΑ 11.05.2023

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με την επιστολή αυτή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Τρίτη 23 Μαΐου 2023 και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί καταστατική Γενική Συνέλευση του Οργανισμού ΕΡΑΤΩ ΣΥΝ.Π.Ε.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει η απαιτούμενη από το καταστατικό απαρτία, η ως άνω καταστατική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Μαΐου 2023 και ώρα 13:00.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στο ξενοδοχείο RADISSON BLU PARK, Λ. Αλεξάνδρας 10, Αθήνα, αλλά και διαδικτυακά για όσους δεν μπορούν να παρευρεθούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Παρακαλείσθε όλοι, προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία όλων μας, να είσαστε παρόντες με φυσική παρουσία, ή διαδικτυακά, στις 30 Μαΐου 2023 και ώρα 13:00.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
2.Τροποποίηση καταστατικού σε διατυπώσεις σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο 4996/2022 (ενσωμάτωση των οδηγιών (ΕΕ) 2019/789 και (ΕΕ) 2019/790, καθώς και βελτιώσεις σε ορισμένες λεκτικές διατυπώσεις του ισχύοντος καταστατικού ή/και ρητή αναφορά στο νόμο. Συγκεκριμένα, τροποποιήσεις ως προς τα κάτωθι άρθρα του καταστατικού:
άρθ. 2 παρ.2, αρθ.3 παρ. 5, αρθ. 4 παρ.1 περ.βα,ββ,αρθ.4 παρ.1,περ. ε στοιχ.(iv), (v), (vi), (vii), viii), αρθ. 4 παρ.1, περ. στ,ζ, θ, ι, ια, ιβ, αρθ. 4 παρ.2 περ.β,γ, δ, ι, ιβ, ιε, ιη, ιθ, ιι, ικ, ιλ, άρθρο 9 (β) περιπ. 7 και 10, αρθρο12.1.Γ, αρ.16, αρθ.21Δ παρ.1, άρθρο 21.Α, παρ.4, άρθρο21 ΣΤ παρ.2 αρθρο21 Η παρ.1περιπτ. ιθ σε συνδιασμό με παρ.3 και κβ, αρθ.22 παρ.5 περ.ιβ και ιθ, αρθ.25, αρθ.26 παρ.1περιπτ. ιθ σε συνδιασμό με παρ.3 και κβ, αρθ.22 παρ. 5 περ. ιβ και ιθ, αρθ.25, αρθ. 26 παρ.1περ.γ, στ, αρθ. 26 παρ.3 περ.ββ, αρθ. 31, αρθ.33, αρθ.36
3. Κατάργηση της εκλογής εφορευτικής επιτροπής στη ΓΣ, που προβλέπεται στο άρθ. 21Δ παρ.1 του καταστατικού, πλην της εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης
4.Καταστατική διάταξη για την πρόβλεψη τριμελούς επιτροπής, που θα εκλέγεται από τη ΓΣ του οργανισμού κάθε τρία έτη και θα απαρτίζεται από μέλη μας με καθήκον την παραλαβή αιτήσεων μελών/δικαιούχων του οργανισμού μας για την οικονομική ενίσχυση της δημιουργίας και υλοποίησης παραγωγής φωνογραφημάτων με τις ερμηνείες τους, την αξιολόγηση των προτάσεών τους και την επιλογή τριών εξ αυτών ετησίως. Η χρηματοδότηση θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό διανομής.
(τα κείμενα της τροποποίησης και οι προσθήκες θα σας σταλούν ηλεκτρονικά)
5. Τροποποίηση του κανονισμού διανομής ως προς τη διανομή του άρθρου 18 ν 2121/93.
(τα κείμενα της τροποποίησης και οι προσθήκες θα σας σταλούν ηλεκτρονικά)
6.Αφαίρεση του κανονισμού διανομής από το κείμενο του καταστατικού (προκειμένου να μην υποχρεωνόμαστε σε τροποποιήσεις καταστατικού και αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο ΓΕΜΗ).

Θα ακολουθήσει, μετά το πέρας της Καταστατικής Γενικής μας Συνέλευσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση του Οργανισμού για την οποία θα ενημερωθείτε με επόμενη επιστολή.

Για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε διαδικτυακά την Γ.Σ, θα πρέπει να έχετε email και να δηλώσετε την συμμετοχή σας στη γραμματεία του Οργανισμού το αργότερο έως και την Πέμπτη 25 Μαΐου 2023, στέλνοντας email στο eratospe@otenet.gr

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με την γραμματεία του Οργανισμού στα τηλέφωνα 2108238074 – 5 και ώρες 10:00 πμ έως 16:00 μμ.

Για το Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ