Συγγενικά δικαιώματα που διαχειρίζεται ο Οργανισμός

1. Τα δικαιώματα που διαχειρίζεται ο Οργανισμός, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν.2121/93 και ν. 4481/17, είναι ιδίως τα εξής:
α) το δικαίωμα εύλογης αμοιβής, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 18 Ν.2121/1993, για την αναπαραγωγή των ηχογραφημένων ερμηνειών των
ερμηνευτών τραγουδιστών για ιδιωτική χρήση, που γίνεται με τεχνικά μέσα ή άλλους υλικούς φορείς πρόσφορους για την αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας ή
ήχου και εικόνας (π.χ. συσκευές εγγραφής σε υλικούς φορείς ήχου ή ήχου και εικόνας, μαγνητικές ταινίες, κομπιούτερς, τάμπλετς, κινητά τηλέφωνα και άλλοι
φορείς πρόσφοροι για την αναπαραγωγή αυτή), το οποίο εμπίπτει σε καθεστώς υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης.
β) το δικαίωμα εύλογης αμοιβής για τη δημόσια εκτέλεση των ηχογραφημένων ερμηνειών των ερμηνευτών τραγουδιστών και τη μετάδοση και αναμετάδοσή
τους στο κοινό (άρθρο 49 Ν. 2121/1993) ραδιοτηλεοπτικά με οποιοδήποτε τρόπο όπως λ.χ. ηλεκτρομαγνητικά κύματα, καλώδια ή με άλλους υλικούς αγωγούς,
γ) το δικαίωμα διαχείρισης της περιουσιακής αξίωσης των ερμηνευτών - τραγουδιστών της ετήσιας συμπληρωματικής αμοιβής, όπως προσδιορίζεται στο
άρθρο 52 ν.2121/93, (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/77/ΕΕ) και υποχρεωτικά ανατίθεται η διαχείρισή του στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης των
ερμηνευτών.
δ) όποιο άλλο συγγενικό δικαίωμα νομοθετηθεί και τεθεί σε υποχρεωτική συλλογική διαχείριση
ε) τα αποκλειστικά συγγενικά δικαιώματα του άρθρου 46 ν.2121/93, εφόσον οι δικαιούχοι επιθυμούν να τα αναθέσουν στον οργανισμό, στη σύμβαση
ανάθεσης:
α) την εγγραφή της ερμηνείας ή εκτέλεσής τους σε υλικό φορέα,
β) την άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, όσον αφορά την εγγραφή σε υλικό φορέα της
ερμηνείας ή εκτέλεσής τους,
γ) τη διανομή στο κοινό του υλικού φορέα με την εγγραφή της ερμηνείας ή εκτέλεσης, με πώληση ή με άλλους τρόπους. Το δικαίωμα διανομής δεν
αναλώνεται εντός της Κοινότητας όσον αφορά τον υλικό φορέα με την εγγραφή της ερμηνείας ή εκτέλεσης, εκτός από την περίπτωση της πρώτης πώλησης εντός
της Κοινότητας, που πραγματοποιείται από τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του,
δ) την εκμίσθωση και το δημόσιο δανεισμό του υλικού φορέα με την εγγραφή της ερμηνείας ή εκτέλεσης. Τα δικαιώματα αυτά δεν αναλώνονται από οποιαδήποτε
πώληση ή άλλη πράξη διανομής των ως άνω υλικών φορέων,
ε) τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο, όπως ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δορυφόροι, καλώδια, καθώς και την παρουσίαση
στο κοινό του υλικού φορέα με την παράνομη εγγραφή της ζωντανής ερμηνείας ή εκτέλεσης,
στ) τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο, όπως ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δορυφόροι, καλώδια, της ζωντανής ερμηνείας ή
εκτέλεσής τους, εκτός αν η μετάδοση αυτή αποτελεί αναμετάδοση νόμιμης μετάδοσης,
ζ) την παρουσίαση στο κοινό της ζωντανής ερμηνείας ή εκτέλεσής τους, που γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από ραδιοτηλεοπτική μετάδοση,
η) τη διάθεση στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση στην εγγραφή σε υλικό φορέα της ερμηνείας ή
εκτέλεσής τους, όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος. Το δικαίωμα αυτό δεν αναλώνεται με οποιαδήποτε πράξη διάθεσης στο κοινό με την έννοια της
παρούσας ρύθμισης (άρθρα 2, 3 παρ. 2 και 3, 4 Οδηγίας 2001/29).

Το άρθρο 4 είναι διαθέσιμο εδώ