‘Όροι Εισδοχής/Εγγραφής Μελών/Επωφελούμενων Δικαιούχων (α. 13 παρ. 1 ν. 4481/2017)’

I. ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ/ΜΕΛΗ

Με βάση το άρθρο 9 του Καταστατικού, μπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του Συνεταίρου/Μέλους του Συνεταιρισμού:

«Α) Τα φυσικά πρόσωπα με ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου: α) των οποίων τουλάχιστον είκοσι (20) αυτοτελείς ερμηνείες/ τραγούδια έχουν εγγραφεί σε υλικούς ή /και άυλους φορείς ήχου ή ήχου και εικόνας, οι οποίοι έχουν αναπαραχθεί και τεθεί σε κυκλοφορία και έχουν λάβει κωδικό ISRC (International Standard Recording Code), και έχουν γίνει 200 χρήσεις ανά ραδιοτηλεοπτικό σταθμό από 6 ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς κατ’ έτος τα τρία τελευταία χρόνια, β) των οποίων μία αυτοτελής ερμηνεία/τραγούδι έχει εγγραφεί σε υλικούς ή /και άυλους φορείς ήχου ή ήχου και εικόνας, οι οποίοι 12 έχουν αναπαραχθεί και τεθεί σε κυκλοφορία και έχουν λάβει κωδικό ISRC (International Standard Recording Code), και έχουν γίνει 5.000 χρήσεις της ερμηνείας αυτής κατ΄ έτος για διάστημα των τριών προηγούμενων ετών από την ημερομηνία αίτησης εγγραφής του, σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς.

Β) Ανεξάρτητη Οντότητα Διαχείρισης ή Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, λειτουργούν σύμφωνα με τον Ν. 4481/2017 και σε συμμόρφωση με τον Ν. 2121/93 και εκπροσωπούν δικαιούχους - φυσικά πρόσωπα στα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου (Α), ή/και δικαιούχους - νομικά πρόσωπα που εκπροσωπούν δικαιούχους - φυσικά πρόσωπα, στα οποία συντρέχουν ομοίως οι προϋποθέσεις της παραγράφου (Α), και που δικαιούνται μερίδιο από τα έσοδα που προκύπτουν από τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων εκ μέρους του Οργανισμού.»
Περισσότερα για τις προϋποθέσεις εισόδου των ανωτέρω προσώπων ως μελών του Συνεταιρισμού, καθώς και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συνεταίρων, μπορείτε να δείτε, όπως είναι διαθέσιμα, στο άρθρο 9 και άρθρο 12 του Καταστατικού.
Αίτηση εγγραφής Τακτικού μέλους.

ΙΙ. ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Όσοι δικαιούχοι δεν είναι εγγεγραμμένα μέλη του Συνεταιρισμού ή δεν επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του Μέλους/Συνεταίρου ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας Μέλους του συνεταιρισμού/ Συνεταίρου, ή όσοι δικαιούχοι απώλεσαν την ιδιότητα αυτή στη βάση οικειοθελούς αποχώρησης ή αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα του παρόντος, μπορούν να
εγγραφούν στο Συνεταιρισμό και να αναθέσουν σε αυτόν τη διαχείριση και προστασία των δικαιωμάτων τους ως «Επωφελούμενοι Δικαιούχοι», εφόσον έχουν συμμετάσχει με την ερμηνεία τους τουλάχιστον σε μία παραγωγή ήχου ή ήχου και εικόνας και έχουν από τον νόμο ή μέσω μεταβίβασης, άδειας ή οποιασδήποτε άλλης συμβατικής συμφωνίας, το δικαίωμα είσπραξης μέρους των εσόδων από δικαιώματα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των κληρονόμων δικαιούχου, εκτός αν οι κληρονόμοι αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεως και επιθυμούν την εγγραφή τους ως Μελών του Συνεταιρισμού. Για την εγγραφή του ως Επωφελούμενου Δικαιούχου, ο δικαιούχος υποβάλλει σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, το οποίο δεν μπορεί να απορρίψει την αίτηση χωρίς σπουδαίο λόγο. Οι Επωφελούμενοι Δικαιούχοι δεν αποκτούν την ιδιότητα του Συνεταίρου/Μέλους του συνεταιρισμού, εκτός εάν μεταβληθούν οι συνθήκες, ως προς το πρόσωπό τους, της απόκτησης της ιδιότητας του Συνεταίρου/ Μέλους του Συνεταιρισμού, οπότε καταθέτουν νέα αίτηση εισδοχής τους ως Μελών στο Συνεταιρισμό. Ανεξάρτητες Οντότητες Διαχείρισης και Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης φέρουν τις ίδιες ως άνω υποχρεώσεις προσκόμισης στοιχείων και πληροφοριών του άρθρου (9) του παρόντος ως προς τους
εκπροσωπούμενους από αυτούς δικαιούχους προκειμένου να εγγραφούν ως Επωφελούμενοι Δικαιούχοι στο Συνεταιρισμό. Ο Συνεταιρισμός υποχρεούται να δίνει τη δυνατότητα στους
Επωφελούμενους Δικαιούχους να επικοινωνούν με αυτόν με ηλεκτρονικά μέσα ακόμη και για την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Επωφελούμενων Δικαιούχων, πατήστε εδώ.

Αίτηση εγγραφής Επωφελούμενου Δικαιούχου.

Επιπλέον της συμπλήρωσης των ανωτέρω αιτήσεων, για την εγγραφή σας στον οργανισμό, παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω έγγραφα:

-Σύμβαση ανάθεσης

Περισσότερα σχετικά με τη Σύμβαση ανάθεσης, μπορείτε να δείτε στα άρθρα 7 και 8 του Καταστατικού.

- Φόρμα καταγραφής ρεπερτορίου: Θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα πεδία της φόρμας ρεπερτορίου διευκρινίζοντας το είδος της ερμηνείας σας (κύρια ή φωνητικά και σε ποιον ερμηνευτή) καταθέτοντας την μαζί με μια υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για να δηλώσετε την γνησιότητα της κατάθεσης.
Εναλλακτικά
- Φωτοτυπία κάθε φορέα ηχογράφησης (δίσκο, κασέτα, cd): Μας καταθέτετε φωτοτυπία το εξώφυλλο, το οπισθόφυλλο και το βιβλιαράκι του cd. Θα πρέπει να αναγράφεται ακριβώς σε ποιο τραγούδι υπάρχει η ερμηνεία σας (κύρια ή φωνητικά).
- Label copy: Για τα ψηφιακά albums/singles.
Σημείωση: Ο κωδικός του cd (barcode) καθώς και ο κωδικός των ψηφιακών τραγουδιών (ISRC) μας είναι απαραίτητοι.

Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω μπορείτε:

- Είτε να τα καταθέσετε στα γραφεία μας (Λαζάρου Σώχου 4, 115 25 Αθήνα) κατόπιν ραντεβού

- Είτε να στείλετε τα πρωτότυπα με courier στη διεύθυνση:
Οργανισμός Ερατώ Συν.Π.Ε, Λαζάρου Σώχου 4, 115 25 Αθήνα
(τηλ. 2108238074, 5), ώρες 10.00 - 15.30.
Παρακαλούμε περιλάβετε στον φάκελο φωτοτυπία της ταυτότητάς σας.

Σχετικά έγγραφα: