Τυποποιημένες συμβάσεις αδειών χρήσης

Τα πρότυπα των συμβάσεων αδειοδότησης ανά κατηγορία χρηστών μουσικών έργων είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο του ενιαίου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ‘GEA’: https://www.geamusic.gr/