Διαδικασίες για διόρθωση των δεδομένων της παραγράφου 3 του άρθρου 33 ή των πληροφοριών που παρέχονται βάσει του άρθρου 34 Ν. 4481/2017

Ο Οργανισμός ‘ΕΡΑΤΩ’ δεν χορηγεί δυνάμει της άδειας λειτουργίας του πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων