Κριτήρια Περιορισμού Δικαιώματος Ψήφου

«Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4481/2017, και την απόφαση της από 05/11/2019 Γενικής Συνέλευσης του οργανισμού, το άρθρο 21Α παρ. 10 του καταστατικού προβλέπει ότι:

Ο συνεταίρος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση ως εξής:

Από 0€ έως και 1000€ : 1 ψήφος

Από 1001 € έως και 2500€: 3 ψήφοι

Από 2501€ και πάνω : 5 ψήφοι

Οι αριθμοί των ψήφων των μελών θα βγαίνουν αυτόματα από το πρόγραμμα ανάλογα με τα χρήματα της διανομής τους, κάθε έτος και σε κάθε ψηφοφορία θα υπολογίζονται οι ψήφοι κατά το μέσο όρο της τελευταίος τριετίας. Κάθε μέλος θα ειδοποιείται εγγράφως από το Διοικητικό Συμβούλιο ως προς τον αριθμό των ψήφων της κάθε τριετίας, αν και κάθε έτος θα υπάρχουν οι αριθμοί των ψήφων επάνω στο εκκαθαριστικό του κάθε μέλους. Ως προς τις Ανεξάρτητες Οντότητες Διαχείρισης και τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης που έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του Μέλους συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με το νόμιμο εκπρόσωπο και με μία μόνο ψήφο. Σε περίπτωση αλλαγής του νομίμου εκπροσώπου τους οφείλουν να ειδοποιήσουν αμέσως το Συνεταιρισμό και να χορηγήσουν και τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα.»